fanaposten.no

Må kjempe for Stavollen og skogen en gang til

Halvannet år etter at Rådal ble utpekt som ny godsterminal, kommer industribedriftene i Rådalen med en ny brannfakkel til fanafolket.

Nyheter · Publisert 07:00, 7 jul 2017

BIR, Fana Stein og Gjenvinning, Bergen kommune, Ragn Sells og NCC har gått sammen om en ny reguleringsplan for Rådalen. I et forslag til planprogram, utarbeidet av Multiconsult, legges det frem tre alternativer til fremtidig utvidelse av industriområdet,

Alternativ 1: Utvide næringsområdet i Rådalen til Stavollen og til området der Bjarghallen, Bjarghuset og parkeringsplassen ligger. Dette kan gi 150 dekar nytt næringsareal.

Alternativ 2: Utvide næringsområdet over hele Stavollen. Flytte idrettsanlegget over til Hordnesskogen, der det i dag lages steinfylling av E39-stein. Gir 250 dekar nytt næringsareal.

Alternativ 3: Nytt næringsareal på den nye steinfyllingen som er tiltenkt ridebane og LNF-område etter E39-anleggsperioden. Stavollen spares.Gir 250 dekar nytt næringsareal.

Ifølge Ingrid Hitland, daglig leder i Bir Avfallsenergi, har flere bedrifter i området behov for ny aktivitet og det mangler helhetlige planer for området. For noen år siden gikk bedriftene sammen og startet Rådal samarbeidsforum, og startet arbeidet mot den nye reguleringsplanen. Målet er både å regulere dagens industriareal og gi bedriftene mulighet til å utvikle seg.

Hvilken ny aktivitet er det snakk om?

– Jeg kan kun svare for BIR, som stadig får nye krav til aktivitet som må oppfylles. Vi har i dag behov for lagerplass og plass til forbehandling av avfall. Det stilles blant annet krav om mulig fremtidig CO2-rensing, som må plasseres ved anlegget og som det må sikres plass til. Det er etablert viktig infrastruktur i området, både biogassanlegg og energianlegg, og det er nødvendig at det er noe areal tilgjengelig for videreutvikling av aktiviteten ved disse anleggene, sier hun.

Assosiasjoner til godsterminal

Knut Aarbakke, daglig leder i Bjarg og styremedlem i Hordnesskogens venner, mener det er som å spole to år tilbake. Den gang måtte han vantro konstatere at det var planer om å plassere godsterminal på Stavollen eller Hordnesskogen.

Etter år med intens kamp, fikk godsterminal-planene nådestøtet av stortingspolitikerne da NTP ble lagt frem i vår. Nå kommer et nytt forslag som gir liknende assosiasjoner.

– Den viktige forskjellen fra den gang er at Hordnesskogens venner nå er rigget og klare til kamp. Det var vi ikke da godsterminal-saken kom, og vi måtte snu oss veldig raskt.

Han er klar på at det fremlagte forslaget er uakseptabelt, både for Bjarg og brukerne av skogen.

– Uansett hvilket av disse alternativene man går for, så settes Stavollen i spill. Et forslag er å overta Stavollen sitt område til industri og flytte oss opp på et værhardt fjell. Om ikke, ønsker de å bygge industri oppå det nye «Hordnesfjellet». Begge deler er uakseptabelt, sier Aarbakke.

– Løftebrudd

Det fremtidige «Hordnesfjellet», som i dag er steindeponi, er eid av Hordaland fylkeskommune. Planen er at Stend videregående skal få ridebaner her når E39-anleggsperioden er ferdig, mens deler skal tilbakeføres som friluftsområde. Men nå kommer trusselen om industri.

– Det har befestet seg hos folk at når vi må tåle en periode med anleggsarbeid, så skal det bli bra etterpå. Nå kommer denne reguleringsplanen som kan medføre et nytt overgrep mot fanafolk. Det oppleves som et overgrep og en krenkelse, sier Anne-Margrete Bollmann, leder i Hordnesskogens venner.

Hun stiller spørsmål ved hva slags behov det egentlig er for mer industri i Rådalen eller Hordnesskogen.

– Vi har spurt om hvilke type krav de snakker om og hva som er behovet, men vi føler at kravene er veldig ulne, og vi kan ikke helt se at de skal utløse dette voldsomme arealbehovet. Det får en til å lure på om det er økonomiske motiver som ligger bak, sier Bollmann.

- Trenger utredning

Ingrid Hitland kjenner godt til reaksjonene fra den lokale foreningen og idrettslaget.

– Vi er kjent med reaksjonene og har forståelse for dem. Vi har hatt møte med begge parter for å orientere om planene for konsekvensutredning og reguleringsarbeidet. Vi ønsker så langt mulig å ta hensyn til de aktivitetene som er i området i dag, sier hun.

Men hun sier samtidig at de trenger en utredning på hvordan de best mulig kan utnytte området, enten det er til næring, idrett, jordbruk eller friluftsliv.

– Det gjennomføres en konsekvensutredning nettopp for å se hvilke konsekvenser en mulig utvidelse av næringsområdet vil få, og om det er mulig å flytte noen av aktivitetene, sier hun.

Hva mener dere er konsekvensen av å ikke gjøre noe?

– At det ikke er mulig å få en god utnyttelse av de områdene som i dag er i bruk. BIR har blant annet søkt om en mindre endring på egen tomt for å kunne utnytte noe av området som i dag er grøntområde. Dette ble avslått fra miljøetaten (tidl. grønn avd) med begrunnelse i manglende helhetlig reguleringsplan i området, sier Hitland.

– Det er også en helt uholdbar trafikksituasjon i området, med gående til idrettsanleggene rett gjennom industriområde med mye tungtrafikk. Trafikksituasjonen blir en viktig del av en reguleringsplan, sier hun.

Timingen er vel ikke den beste, når det nylig har vært kamp mot godsterminal og det nettopp kom opp en sak om miljøgifter under bakken? 

– Rådal samarbeidsforum har arbeidet lenge med å få til et reguleringsarbeid i Rådalen. Dette har vært en lang prosess som også startet før det ble lansert godsterminal i Hordnesskogen. I løpet av fjoråret ble seks av medlemmene i samarbeidsforumet enige om å sette i gang arbeidet. Nå er arbeidet kommet så langt at planprogrammet er lagt ut på høring. Dette arbeidet går altså helt uavhengig av andre planer i området. Planprogrammet ble lagt ut til høring før vi visste noe om giftfunn i området, sier hun.

Det oppleves som et overgrep og en krenkelse

Rådalen miljøpark

På vegne av tiltakshaver Rådalen samarbeidsforum er det lagt frem forslag til planprogram for reguleringsplan for Rådalen miljøpark.

Tiltakshavere er BIR AS, FSG AS, Bergen kommune (VA og grønn etat), Ragn-Sells og NCC Road, plankonsulent er Multiconsult ASA.

Planen skal regulere eksisterende bruk og sikre tilstrekkelig nytt næringsareal for virksomhetene i området. Viktige problemstillinger er trafikk og vann/avløp, samt hensyn til landbruk, idrett og bruken av tilgrensende areale. Foreløpig planområde utgjør ca. 1000 da.
Planforslaget skal konsekvensutredes.

Sier ja til 49 leiligheter

Kommunen har gitt rammetillatelse til å bygge 49 leiligheter i Eikåsen på Paradis, mot at utbygger tar vare på to eiketrær.

Knappetunnelen måtte stenges etter krasj

Tre biler involvert i trafikkuhell i Dolvik i natt.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten