fanaposten.no

Giftig avrenning fra gammelt Rådal-deponi

Lokale organisasjoner har dokumentert giftige stoffer i vannet som siver ut fra Pålamyren. Kommunen må vente på en vei før de vil ordne opp.

Nyheter · Publisert 09:08, 21 feb 2017

9. september 2014 avdekket Fylkesmannen under et tilsyn at det lekket sigevann fra den gamle fyllplassen til Bergen kommune i Pålamyra. Kommunen fikk frist til 1. mars 2015 med å ordne opp i avvikene.

Nå har to foreninger, Hordnesskogens venner og Naturvernforbundet i Hordaland, avdekket at det forstatt lekker giftige stoffer fra bekken, som har utløp i Melkeviken.

26. november i fjor tok Hordnesskogens venner prøver av overflatevann fra bekken ved Skeievegen i forbindelse med en oversvømmelse. Nå er analysene fra vannprøvene klare, og de viser svært høye verdier av tungmetaller.

– Tungmetallnivået er over forskriftenes grenseverdier. Særlig innholdet av kobber og krom er bekymringsverdig. I henhold til Miljødirektoratets veileder M-608 kommer resultatet av prøvene i klasse 5/Svært dårlig, som tilsier «omfattende toksiske effekter», skriver Hordnesskogens venner i sin konklusjon.

Alarmerende funn

Anne Kristine Kryvi er en av dem som har jobbet med saken på vegne av foreningen. Hun forteller at prøvene er analysert av en uavhengig ekspert, mens foreningen har fått hjelp av NIVA (Norsk institutt for vannforskning) til å tolke resultatene.

– Funnet er alarmerende. Forekomsten av tungmetaller er akutt, og vi er veldig bekymret for helseeffekter, særlig for barn og unge som bruker området. Dette er noe som har pågått lenge, det er en kjent sak at det har lekket ut forurenset vann i lange tider, til tross for at det har blitt påpekt en rekke ganger. Nå må kommunen rydde opp, både med akutte tiltak og mer langvarige, permanente tiltak, sier Kryvi.

Sjekker steindeponi

Også Naturvernforbundets Oddvar Skre har engasjert seg sterkt i utslippssaken. Nylig sendte han et brev og bildedokumentasjon til Fylkesmannen for å gjøre oppmerksom på at det fortsatt siger ut giftige stoffer i Pålamyrsbekken.

– Det er gått ett og et halvt år siden fristen, og i mellmotiden bare øker problemet med forurenset sigevann og overflatevann. Dette er et brudd på Fylkesmannen sine pålegg, og en et trussel mot liv og helse. Det skaper bekymring for om forurensingen kan havne i grunnvannet i området, sier Skre til Fanaposten.

Også badeplassen i Melkeviken er berørt, sier Skre, ettersom det er her bekken har sitt utløp.

– Det største problemet knytter seg til lekkasje fra et defekt pumpesystem og avløpsrør som ender blindt inne på fyllplassen, skriver Skre i brevet Naturvernforbundet har oversendt Fylkesmannen.

Ble et stort problem

Saksbehandler Fritz Hafner i Bymiljøetaten i Bergen kommune har brukt mye tid på å få på det rene hva som har skjedd. Han ser alvorlig på forurensingen, som han mener ble et større problem før jul.

– Vi tar alle avvik fra etterdriftstillatelsen for Rådal avfallsdeponi på alvor. Vannansamling langs Skeievegen ble før jul 2016 et akutt problem og dette kan ha ført til direkte eksponering av forurensninger i sigevannet, sier Hafner.

Han mener det er vanskelig å peke på sikre kilder til forurensingen, men mye skyldes at rørsystemet under industriområdet er for dårlig.

– Rørsystemet under industriområdet er til dels så dårlig at det er vanskelig å peke ut kilder for forurensningene, men økende aktivitet i området fører selvfølgelig til mer vannforbruk, sier han.

Skulle ordne opp

Oddvar Skre etterlyser handling fra Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet, og fra kommunen som er ansvarlig for etterdrift av dette gamle deponiet.

Skre mener det er tre mulige kilder til forurensing. En er den gamle fyllplassen i Pålamyra der gammelt skrot ble lagret uten særlig tanke for kildesortering, en er deponiet i Stendafjellet og en er kjølevann fra BIRs anlegg.

– Hvor har du dette fra?

– Dette er mine egne observasjoner. Jeg har målt temperaturen på vannet vinterstid, og det er over 20 grader, noe som tyder på kjølevann. Samtidig er det diesellukt som indikerer at det kommer fra Stendafjellet, sier han.

Sjekker E39-vann

Hordnesskogens venner mener at også steindeponiet som E39-prosjektet er med på å anlegge i Hordnesskogen forsterker problemene med forurenset avrenning. De har derfor satt i gang egne undersøkelser av vann som renner ut fra dette området.

– Her går vi bredere til verks og gjør mer omfattende undersøkelser, ikke bare tungmetaller, som er det vi sjekket i Pålamyrsbekken, sier Kryvi.

Hun gjør det klart at foreningen ikke kjenner til hvor forurensingen stammer fra, men at det er kommunens ansvar å få klarhet i dette og å ordne opp.

– Konklusjonen blir at kommunen ikke har kontroll. Det må de få snarest, for vi kan ikke leve med at giften lekker ut i nærområdet vårt, sier Kryvi.

Har hatt prosjekt

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har nylig gjennomført et stort prosjekt for behandling av sigevann fra Rådalen-deponiet med graving av grøfter langs Hordnesvegen og åpning av elv ned mot Melkeviken. Prosjektet har hatt som mål å hindre forurenset sigevann å havne i Fanafjorden.

For to år siden fortalte prosjektleder Hildegunn Kvåle i VA-etaten at dette var kommunens måte å gjøre opp for gamle avfallssynder, men hun mener dagens problem ikke kan relateres til dette prosjektet.

Nå forteller Hafner at Bymiljøetaten venter på at utbedringen av Skeievegen skal bli ferdig. Først da kan de komme i gang med arbeidet som kreves for å løse situasjonen.

– Veiutbedringen skulle etter planen skje i 2016, men revidert fremdriftsplan tilsier gjennomføring før sommeren 2017, sier han.

– Hva er det dere vil gjøre for å løse problemet?

– I fremtiden skal rent vann føres til badestranden via ny overvannskanal som bl.a bygges langs Skeieveien. I forbindelse med at reguleringsplan for Rådalen miljøpark blir utarbeidet, vil det antakelig stilles krav til at overvann fra bedrifter oppstrøms deponiet må håndteres i henhold til en vannrammeplan. Denne vil blant annet måtte ha som målsetting å hindre at overvann føres i gamle rørledninger gjennom deponiet.Det er også ventet at Fylkesmannen om kort tid vil stille krav til hvordan virksomhetene som ligger rundt deponiet vil måtte håndtere sitt spill- og overvann, svarer Hafner.

– Hva gjør dere i mellomtiden, og når kan man regne med at problemene er over?

– Forurenset vann er nå håndtert ved å midlertidig lede vannet fra veigrøften langs Skeieveien til overvannrørledning med utslipp på dypt vann i Melkeviken. Når Skeieveien utbedres vil avfallsmassene i deponiet tettes mot steinmasser som bygger opp den nye veien. Så når prosjektet er gjennomført før sommeren i år, forventes det derfor at problemet med utslipp av forurenset vann langs Skeieveien har opphørt. Forurenset vann vil likevel føres gjennom gamle rør i fyllingen til dypt vann ved Stendaholmen i Mjølkevika inntil tiltak i henhold til vannrammeplan for industriområdet er gjennomført, sier han.

Han understreker at Pålamyrsbekken som munner ut ved badestranden fører kun rent vann som ikke ha vært i kontakt med avfall.

– Bymiljøetaten kommer til å undersøke badevannet og sedimenter i strandområdet før badesesongen, sier han.

Vestbo ventet i 13 år: Fullfører 34 boliger trass store ekstrakostnader

Gravemaskinene var i full gang. Så smalt det fra skytebanen. Siden da har Vestbo ventet i 13 år.

Kyrre på nye eventyr

Han har grillet selvfanget piraya i Amazonas. Han har kjørt rally gjennom Usbekistan. Han har plukket vulkanstein på bunnen av Polhavet. Nå gir...

Hærverk på Skjold skole

I fire-tiden fredag morgen gikk alarmen på Skjold skole. Securitasvakten meldte fra til politiet om mulig innbrudd.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten