fanaposten.no

Til venstre ser man hvordan utbyggingen var skissert tidligere – ved oppstart av reguleringsplanen. Til høyre er skisse fra juli 2022, der Arkitektgruppen Cubus har tatt ut ett av husene – innenfor den blå sirkelen, der eksisterende natur skal tas vare på – men samtidig lagt inn et nytt, større hus like nord for den blå sirkelen (markert med gult). I sum er de betydelig mindre natur igjen i skissen til høyre. Nord for den svarte linjen ligger område A, som har klart størst verdi for naturmangfoldet. Det som er markert med rødt, er etter hva vi forstår nå planlagt som park (altså ikke som naturområde). Foto: Arkitektgruppen Cubus

Plan- og bygningsetaten aksepterer en storstilt nedbygging av Kalgane

Meninger · Publisert 13:14, 14 des 2022

Planene for nedbygging av Kalgane – den grønne åsen på nordsiden av Lagunen – var i august et tema på et møte i Plan- og bygningsetaten. I dette møtet, som var et såkalt planforum, konkluderte etatens byråkrater blant annet med at «utbygging av Søråskrysset og Kalgane innebærer dessverre at område A i nord bygges ned».

Område A er den nordligste delen av Kalgane, og det er denne delen av Kalgane som har de største og rikeste naturverdiene, med edelløvskog dominert av hassel. Dette har blitt godt dokumentert av konsulentselskapet NNI, som for utbygger har kartlagt naturverdiene i området.

Om planforum heter det: «I planforum PBE [Plan- og bygningsetaten] sitter ledelsen på byplan, byggesak og etatsdirektør. Dette sikrer en god forankring av etatens beslutning i sakene.» Det står også at «formålet med planforum er å gi en helhetlig, samordnet og tydelig tilbakemelding i en sak.» Vi vet imidlertid ikke hvilken politisk ryggdekning byråkratene i etaten har hatt for å komme med denne type «lovnader» til utbygger, slik de her har gjort – det vil si om etatens ledelse har diskutert saken med daværende byråd Bakke før de kom med sin tommel opp til utbygger.

Nedbygging av innbyggernes grønne lunger og naturens viktigste områder i Bergen er uansett selvsagt (og heldigvis!) et spørsmål som skal og må avgjøres demokratisk av våre valgte politikere – gjennom behandling av arealplaner. Det er ikke slik at denne type viktige avgjørelser er opp til byråkratene i Plan- og bygningsetaten å avgjøre. Selv om de gir tomler opp underveis i en planprosess, er det til syvende og sist våre folkevalgte som skal foreta de endelige prioriteringene mellom utbygging på den ene siden og bevaring av naturverdier og grøntområder for befolkningen på den andre siden.

I et leserinnlegg i Fanaposten i juni foreslo vi at en stor del av Kalgane burde bevares – av hensyn både til naturen og folks bomiljø. Vi står fast ved denne løsningen hvis det er slik at politikerflertallet fortsatt ønsker en nedbygging av Kalgane – og vi håper at også politikerflertallet ser viktigheten av å bevare en betydelig større del av Kalgane enn det som utbygger legger opp til gjennom sine planer.

Vi lever i en tid der FNs generalsekretær påpeker det åpenbare – nemlig at vi med vår livsførsel «fører en krig mot naturen». Bergen kommune har i det siste brukt mye ressurser på å utarbeide en ambisiøs naturstrategi, som skal gi «en retning for hvordan vi kan styrke naturens plass i byen og kommunen». Men det er selvsagt i den praktiske politikken at naturens må bevares og hensyntas. I denne saken er det også menneskers bomiljø det handler om – der det i dag er godt dokumentert at å ha lommer av natur i nærheten av der vi bor, har en svært positiv effekt på oss mennesker. Til sammen er disse to hensynene uendelig mye viktigere enn Lagunen Eiendom AS sin bunnlinje.

Kalgane ligger i dag som en grønn øy blant veier, bybane og Lagunen kjøpesenter. Ikke minst av hensyn til det fremtidige bomiljøet vil det være avgjørende at en stor del av Kalgane bevares slik den er i dag – med vill og rik natur, som det nå er godt dokumentert at faktisk finnes på Kalgane. Da holder det ikke å bevare 2,2 dekar med vill natur – hvorav omtrent halvparten er innenfor det viktige område A – slik arkitektgruppen Cubus legger opp til i sine siste skisser (se figur).

Brannvesenets nye superverktøy var avgjørende på Kokstad

Natt til lørdag brøt det ut brann i et industribygg på Kokstadflaten. Mye røyk gjorde slukkearbeidet vanskelig. Da kom de spesialbygde robotene godt...

Bli med inn i ungdommene sin egen hule: – Her spiller det ingen rolle om folk er forskjellige

KlubbRÅyale åpnet for fem år siden som et tiltak for å forebygge gryende problemer i ungdomsmiljøet. En stor opphopning av ungdommer på Lagunen...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten