fanaposten.no

Ann Iren Fagerbakke går i rette med Hallstein Aadland.

Jo, Hallstein Aadland, kommunen har hjemmel for å ikke vedta planforslag

Hallstein Aadland tar feil, skriver kommunaldirektøren.

Meninger · Publisert 10:03, 22 mar 2019

Advokat Hallstein Aadland hadde et innlegg i Fanaposten 12. mars, der han synes å mene at Bergen bystyre ikke har hjemmel til ikke å vedta et planforslag som er lagt frem for bystyret. La oss ta konklusjonen først: Bystyret har hjemmel til dette.

Etter plan- og bygningsloven er kommunen pålagt en rekke oppgaver, som å utforme og vedta en kommunal planstrategi og vedta en samlet kommuneplan. Videre skal kommunen sørge for at det det blir utarbeidet reguleringsplaner der dette følger av loven eller plankrav i kommuneplanen, samt ellers hvor det er behov for å sikre en planmessig avklaring for gjennomføring av bygge- og anleggstiltak. Arealplanleggingen er et viktig redskap for at kommunen kan realisere de folkevalgtes politiske mål.

Plansystemet skal ivareta to hovedfunksjoner: Det skal sikre gode helhetsløsninger, langsiktige hensyn og samfunnsøkonomisk effektivitet, samtidig som det skal ivareta behovet for forutsigbare avgjørelser for private og offentlige interessenter.

Noen ganger mottar kommunen private planforslag som ikke sikrer gode helhetsløsninger, ikke ivaretar langsiktige hensyn eller av andre grunner er i strid med rådende politiske målsettinger. Ved en lovendring i 2017 fikk kommunene en hjemmel til å stanse «uønskede» planinitiativ på et tidligere stadium i prosessen, allerede før, under eller etter oppstartsmøtet, jf. plan- og bygningsloven § 12-8, annet ledd. Bakgrunnen for lovendringen var å redusere unødig ressursbruk både hos kommunen, forslagsstiller og andre som må forholde seg til initiativet.

Men allerede etter tidligere plan- og bygningslov av 1985 fantes det en adgang for kommunestyret å avvise «uønskede» planforslag, ved simpelthen å ikke vedta planforslaget slik det forelå. Dette er altså ikke en nyvinning slik advokat Aadland hevder.

I noen tilfeller kan nødvendige justeringer av et privat planforslag gjøre det mer i tråd med overordnede planer og føringer. Kommunestyret kan da sende planforslaget i retur til forslagsstiller, eventuelt med retningslinjer om det videre arbeidet eller pålegg om endringer, for å bearbeide forslaget til en mer realistisk gjennomførbar plan. Andre ganger kan det være mer grunnleggende hindringer for planens realisering, som nasjonale eller viktige regionale interesser som forslagsstillers prosjekt åpenbart ikke vil kunne ivareta. Da er kommunestyrets eneste mulighet å avvise planen, ved å ikke vedta planforslaget.

Det er ikke klagerett på bystyrets beslutning om å ikke vedta plan. Det er kun positive vedtak om å vedta eller endre en reguleringsplan som kan påklages. Heri ligger plan- og bygningslovens prinsipielle forskjell mellom plan – og bygningsdelen. Man hører ofte at plan- og bygningsloven er en ja-lov. Mer presist er det å si at bygningsdelen av loven er en ja-lov. Oppfyller et tiltak alle bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, har tiltakshaver et rettskrav på å få bygge tiltaket.

Plandelen gir private forslagsstillere en rett til å fremme forsalg til detaljregulering for konkrete bygge- og anleggstiltak, og en rett til å få kommunens behandling av og standpunkt til reguleringsspørsmålet, jf. plan- og bygningslovens § 12-3, annet ledd. Det innebærer at kommunen må ta standpunkt til om det private forslaget skal følges opp ved at det utarbeides og fremmes en reguleringsplan for det aktuelle arealet. Det innebærer ikke at forslagsstiller har krav på at planen skal vedtas, slik advokat Aadland synes å mene.

Ved en lovendring i 2017 fikk kommunene en hjemmel til å stanse «uønskede» planinitiativ på et tidligere stadium i prosessen

Bystyret: Skal vurdere Fysak-hall i Ytrebygda

Høyre ba om "Fysak light"-hall bak Fanatorget. Det ville ikke flertallet i bystyret forplikte seg til.

Vil ha fjernvarme til Midtun og Nesttun

– Vi må få et grønt skifte i Fana. Nå må Nesttun og Midtun kobles til fjernvarmenettet, sier eiendomsutvikler Rune Birkeland.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten