fanaposten.no

– Barnehagene skal bidra til at barn får utvikle seg ut fra egne forutsetninger og behov. skriver seniorrådgiverne Siv Hillesøy, som jobber for Statped Vest på Paradis og Lise Kristoffersen hos Statped i Oslo. Foto: Statped

Inkluderende fellesskap er tidlig innsats

Til høsten legger regjeringen fram en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Et av de viktigste tiltakene for å sikre tidlig innsats er å styrke det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen, skriver Siv Hillesøy og Lise Kristoffersen.

Meninger · Publisert 12:58, 18 jan 2019

Barnehagene skal være et inkluderende læringsfelleskap for alle. Å delta i fellesskapet er en grunnleggende forutsetning for å trives, lære og utvikle seg, og barnehagelærere jobber daglig for å inkludere mangfoldet av barn i fellesskapets aktiviteter. Å satse på tidlig innsats bør derfor handle om å skape barnehagetilbud av høy kvalitet gjennom å styrke det allmennpedagogiske tilbudet.

Fange opp og følge opp

Barnehagene skal bidra til at barn får utvikle seg ut fra egne forutsetninger og behov. Det er naturlige variasjoner i barns utviklingsprosess og ingen har en lik utvikling.

Barn som ikke utvikler seg som forventet, skaper ofte uro hos personale og foreldre. Mye kan gå seg til dersom det som vekker bekymring får ekstra oppmerksomhet og tid. Dette forutsetter imidlertid bevisst bruk av den kompetansen barnehagen har i å fange opp og følge opp et mangfold av barn.

Tiltak i fellesskapet

Gode læringsmiljø for alle, fremmer gode læringsprosesser for den enkelte. Mange forebyggende og kompensatoriske tiltak kan rettes mot hele barnegruppen. Noen eksempler er å satse på språk eller å forebygge mobbing.

Slike tiltak har barnehagepersonalet god kompetanse på. De har også kompetanse på å tilpasse det pedagogiske tilbudet til den enkeltes forutsetninger og å møte deres behov innenfor barnehagefellesskapet. Dette er et godt utgangspunkt for å kunne legge til rette for barns deltakelse.

Et lag rundt barnet

I noen tilfeller trengs spesialpedagogiske tiltak. Å legge til rette for deltakelse og inkluderende fellesskap for et mangfold av barn, kan kreve spesialpedagogisk kompetanse ut over det som inngår i barnehagelærerutdanningen.

I slike tilfeller må instanser som har slik kompetanse, for eksempel PPT og Statped, være tett på og inngå i laget rundt barnet sammen med ansatte i barnehagen.

Rett innsatsen mot fellesskapet

Debatten om tidlig innsats i barnehagen har frem til nå hatt stort fokus på å identifisere og følge opp enkeltbarn. Kartleggingsverktøy retter fokus mot personlige egenskaper og ferdigheter hos det enkelte barn. Kontekst og deltakerperspektivet blir ofte fraværende og tiltakene som settes inn er individrettet og finner sted utenfor fellesskapets aktiviteter.

Det er godt dokumentert at segregerte tiltak utgjør en trussel mot barns deltakelse i betydningsfulle læringsfellesskap.

Ved å legge til rette for at det enkelte barn deltar på egne premisser utnyttes det læringspotensialet som ligger i felleskapet. Inkluderende fellesskap er tidlig innsats i seg selv. Vi må derfor rette innsatsen og oppmerksomheten mot barnehagefellesskapet og bruke mulighetene som ligger i hverdagslige aktiviteter.

De første årene i et barns liv er svært betydningsfulle. Derfor er det all grunn til å fokusere på barnehagens arbeid med inkluderende fellesskap i den nye stortingsmeldingen.

Høyre mangler troverdighet

I fredagens utgave av Fanaposten skriver Eivind Nævdal-Bolstad fra Høyre at partiet hans går til valg på å kutte eiendomsskatten i Bergen. Det kan...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten