fanaposten.no

Boligene på Langaneset får nei fra byrådet, blant annet på grunn av støy. Saken kommer opp til politisk behandling i neste uke. (Illustrasjon: ABO Plan og Arkitektur)

Hvorfor er byrådet strengere enn Fylkesmannen og Avinor?

– Byrådet tolker retningslinjene langt mer bastant enn både Fylkesmannen og Avinor, skriver Else Margrethe Sletten i dette innlegget.

Meninger · Publisert 13:20, 10 jan 2018

Støyforskriften T-1442 har som premiss at støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand.

Ytrebygda har støy fra Bergen lufthavn, men har ellers høyere antall soldager, mindre regn, lavere luftfuktighet og mindre sannsynlighet for inversjon i kalde perioder enn hva som er tilfelle for Byrådets nye satsingsområde for boliger på Mindemyren.

Om Byrådet har fått utarbeidet klimarapport for Mindemyren er uklart, men det er ikke bare støy som kan gi redusert velvære og trivsel.

Hovedregelen i de nasjonale føringene for støy er at i den røde sonen skal bebyggelse med støyfølsom bruksformål unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjen er veiledende, og ikke rettslig bindende. Vesentlige avvik kan gi grunnlag for innsigelse til planen fra statlige myndigheter, blant annet fylkesmannen.

Men Byrådet tolker retningslinjene langt mer bastant enn både Fylkesmannen og Avinor.

Når Avinor utreder sin tiltaksplikt for støyutsatte boliger i rød sone, bruker de kun Sintef støysonekart til overordnet kartlegging. Avinor utfører egne målinger som ofte avviker fra Sintefs beregninger. Dette er kjent og godkjent av Fylkesmannen.

Byrådet nekter å støyvurdere BLÅE kommunedelplan. Utbyggerne i Langeneset har selv fått utarbeidet støysonekart som viser støyniva under 52 dB -dvs det er ikke vesentlig avvik mhp støy som skulle kunne gi grunnlag for innsigelse mot planen.

Det er derfor underlig, ut fra den kjennskap Fylkesmannen har til Avionors støymålinger, at etaten kommer med innsigelse mot planen når det kan dokumenteres at støynivået er under 52dB.

Fylkesmannen må ha en konsistent tolkning av regelverk som er lik for Avinor og andre utbyggere. (Avinor sine egne støymålinger blir godkjente, mens støymålinger fra eks utbyggere i Langeneset blir forkastet.)

Ytrebygda er en av bydelene med lavest sykefravær. Bydelen har også et høyt antall arbeidsplasser ifht antall beboere. Undersøkelser viser at de fleste ønsker å bo i nærområdet til jobb. Sørvestlige del av Ytrebygda har svært mange kvaliteter som fremmer velvære og trivsel. Det er gode klimatiske forhold som gir fine boforhold. Dyrka mark i nærhet til Langeneset blir ivaretatt og søkt lagt ut som parsellhager.

Byrådet har iverksett bygging av ny Hjellestadveg med nytt vann og avløpsnett langs vegen. Dette er en massiv offentlig investering fra byrådet side. Det er vel meningen at veien skal nyttes som «buss til banetrase» og nye husstander kan knyttes til det nye VV systemet?

Eller er utbyggingen av Hjellestadvegen kun et rekkefølgekrav for andre prosjekt i Ytrebygda?

Langeneset-utbyggere holdes på pinebenken

En ny støyrapport kan avgjøre skjebnen til planene for 275 nye boliger på Langeneset.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten