fanaposten.no

– Vi har ventet i spenning på resultatet av steds- og trafikkanalysen for Skjold initiert av byråd for klima, miljø og byutvikling. Nå er utredningen publisert, og den fremstår som en spøk, skriver beboere Edle Ørvig og Jon Pettersen på Skjold Foto: Privat

Hvem lurer hvem?

Meninger · Publisert 14:30, 29 jun 2022

Vi har ventet i spenning på resultatet av steds- og trafikkanalysen for Skjold initiert av byråd for klima, miljø og byutvikling. Bakgrunnen for bestillingen var, sitat: «Det offentlige har som følge av opplevde trafikale problemer på Skjold, ønsket å bli tryggere på hvilke krav man skulle stille til utbyggere».

Nå er utredningen publisert, og den fremstår som en spøk. Tallmaterialet som er lagt til grunn for trafikkanalysen, tar nemlig utgangspunkt i ÅDT (årsdøgntrafikk) for 2016. Dog er det i analysen skrevet, sitat: «Det kan antas at trafikken langs samlevegene kan ha økt de siste årene, som følge av utbyggingen på Nøttveit».

Vi som bor her trenger ikke å anta, vi vet! Ettersom det kun er to veier som leder ut av området, har utviklingen av Apeltun og Nøttveit naturlig nok ført til en betraktelig vekst i gjennomgangstrafikken i Hjortevegen og Sætervegen. Ved å bruke seks år gamle tall fremstår analysen som meningsløs. I tillegg gir byråd for klima, miljø og byutvikling utbyggerne en gratisbillett. Disse vil selvsagt henvise til de selvsamme trafikkantall i egne planforslag. Og det offentlige på sin side, må beslutte videre utbygging basert på et helt virkelighetsfjernt grunnlag.

I disse dager er det både trafikkfarlig og direkte utrivelig å være myk trafikant i Hjortevegen. Fortauene er som følge av tidligere rekkefølgekrav, blitt bredere på bekostning av en smalere veibane. Dette bidrar til at biler må legge seg inntil fortau ved passering. Særlig store kjøretøy kommer svært tett på, og når det regner spruter vannet som renner inntil fortauskantene over de som bruker fortauet.

Det er flott at Byrådet vil sette krav til utbyggerne. Men uansett hvordan man vrir og vender på det, så vil Hjortevegen, med ytterligere utbygging, bli mer trafikkfarlig for myke trafikanter. Fortau med gjerder og sykkelsti som er foreslått i pågående planforslag, vil ikke avhjelpe denne situasjonen. Det er kurvatur, terreng og siktutfordringer ved de eksisterende avkjørsler på begge sider av Hjortevegen som gjør veien utrygg, særlig for skolebarn. Disse må krysses enten man går eller sykler. Ved en omfattende utbygging av Hjortevegen 15-19 og Sætervegen 12D (planlagt utkjøring i Hjortevegen), vil situasjonen for myke trafikanter bli direkte uforsvarlig. Det hjelper ikke at 2016-tallene som er brukt i analysen, vurderer trafikksikkerheten som god ut fra ulykkesmønsteret. Og hvor er logikken, når det på den annen side refereres til en nylig gjennomført kartlegging av barns reiser, hvor det fremkommer at skoleveien p.t. oppleves som «middels trygg»? Er middels trygg godt nok?

En som også ta innover seg realitetene, med hensyn til reisevanene, er beboere på Skjold. I trafikkanalysen kommer det tydelig frem at vi som bor i området har en lavere gang- og kollektivandel og bruker mer bil, enn i mer bynære strøk.

Dersom politikerne skal bli trygge på hvilke krav som skal stilles til utbyggerne, må det for det første brukes oppdaterte tall over trafikken. Dernest må man sørge for at sikkerheten til myke trafikanter ivaretas. Videre må utbedringer av fortau etc. være ferdigstilt FØR utbygging iverksettes, og de ulike prosjektene må nødvendigvis koordineres.

Det må også settes krav til utbyggere UNDER byggeperioden. Erfaring fra ferdigstilte og pågående prosjekter, tilsier at det offentlige har mye å følge opp på dette området: I forbindelse med byggingen av Skjoldhagen ble begge felt i Sætervegen stengt i det skoleferien var over. Under utvikling av Hjortevegen 3 ble myke trafikanters sikkerhet satt på prøve. Utbyggers biler var parkert på fortauet, noe som sperret sikt ved utkjøring fra avkjørsel. Tidvis var det ikke fremkommelighet på noen av fortauene, og varselskilt har under hele byggeperioden stått etter gangfeltet, slik at myke trafikanter blir tvunget til å krysse veien på uoversiktlige steder. Og sist men ikke minst, så kjører store lastebiler til og fra byggeplassen gjennom Hjortevegen istedenfor via Sætervegen som er raskeste vei ut av området. Ikke videre miljøvennlig!

I stedsanalysen og i Bonavas planforslag for videre utbygging av Skjoldhagen, fremmes næringsvirksomhet som et argument for «gode byrom». Næringsvirksomhet fører som kjent til ytterligere økning av trafikk. Dette har beboerne i boliger rundt Skjoldhagen smertelig erfart. Også på kveldstid er det mye kjøring inn i boligfeltet, blant annet fra et firma som henter mat fra restauranten i blokken.

I et tilsvar til Fanapostens leder i mai 2021, skriver byråd Bakke - sitat: «... at fortettingen på Skjold må være god, og det er mitt ansvar», og videre at - sitat: «... fortetting er riktig og nødvendig, men den må være god slik at områdene blir gode steder å bo og leve». Politikkens grunnleggende krav er blant annet at vedtak er kommet til på en måte som er alminnelig akseptert som ”korrekt”. Spørsmålet blir da: Hvordan Bakke kan bidra til god fortetting når en essensiell del av beslutningsmaterialet er basert på seks års gammel statistikk?

Mistet lappen på Flyplassvegen

UP beslagla førerkortet på stedet.

– Jeg skjønner ikke hvordan vi tapte dette

Målvakt Olivia Lykke Nygaard var trodde ikke det hun så da Tertnes avgjorde i siste sekund.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten