fanaposten.no

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen og byrådet i Bergen vil utvikle skolefritidsordningen. Foto: Bergen kommune

Foreslår egen bergensmodell for SFO

Byrådet foreslår en egen bergensmodell for skolefritidsordningen hvor satsingsområdet skal være «Vennskap, lek, læring i det 21. århundre», skriver Pål Hafstad Thorsen.

Meninger · Publisert 23:34, 30 mai 2017

Byrådet foreslår en egen bergensmodell for skolefritidsordningen hvor satsingsområdet skal være «Vennskap, lek, læring i det 21. århundre». Vi vil at SFO skal kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes og hvor barnas kompetanser skal fremmes gjennom vennskap, lek og læring. Samtidig vil byrådet at flere barn skal få mulighet til å delta i SFO og at barn ikke skal ekskluderes fra å delta på denne fellesarenaen på grunn av familiens økonomiske situasjon. For at flere skal få mulighet til å delta i SFO vil byrådet innføre en ny moderasjonsordning og iverksette pilotprosjekt med gratis kjernetid.

Vennskap er viktig i barns liv. Å kunne skaffe seg en venn, å kunne være en venn og å kunne holde på en venn er en viktig ferdighet. Å ha venner er en beskyttelsesfaktor, det gir barn trygghet og bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse. På SFO, som er barnas fritid, møtes barna utenfor skolens mer organiserte rammer. SFO gir derfor andre muligheter for lek og samspill mellom barn, og er et godt utgangspunkt for å utvikle vennskapsrelasjoner. I SFO skal det skapes en kultur for et inkluderende leke- og læringsmiljø der alle får være med, og SFO skal være en arena der lek, aktiviteter og opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. I SFO skal de voksne hjelpe barna med å bygge gode relasjoner til hverandre, og bidra til at barn knytter vennskapsbånd.

Lek er sentralt for barns utvikling, legger grunnlag for vennskap og har en verdi i seg selv. Barns lek i SFO skal derfor respekteres og anerkjennes. Det å delta i lek og få venner er grunnlag for trivsel og i SFO har barna et større frirom enn på skolen til selv, i samspill med venner, å skape og velge aktiviteter og leke etter sine interesser og behov. Gjennom lek utvikler barn sentrale ferdigheter som empati og evne til relasjoner og samhandling, kreativitet og innovasjon, selvkontroll og selvhevdelse. I SFO skal det være rom for ulike typer lek. Den umiddelbare og spontane frie leken, der barna selv tar initiativ og legger rammer for leken. Samtidig skal de voksne i SFO ivareta lekens læringspotensiale. Det skal legges til rette for lek i form av aktiviteter som er planlagt av personalet, der det kan være en uttalt pedagogisk målsetting som for eksempel å utvikle barnas språklige eller motoriske ferdigheter. Det skal legges til rette for en god balanse mellom barnas frie lek og den organiserte leken.

Læring skal være den tredje bærebjelken i SFO. SFO skal fremdeles være barnas fritid, samtidig er potensialet for SFO som læringsarena stort. Det 21. århundres kompetanser, som er kompetanseområder som skal utvikles i bergensskolen de neste årene, innebærer en bred forståelse av kompetansebegrepet. Det omfatter ulike kompetanseområder som for eksempel kommunikasjon og samarbeid, kreativitet og innovasjon og kritisk tenking og problemløsning. Disse kompetanseområdene skal også være retningsgivende for hvilke aktiviteter det vil være aktuelt å utvikle i SFO de neste fire årene. I SFO skal barna få erfare og delta i allsidige, varierte, kreative leker og aktiviteter som fremmer læring og utvikling i fellesskap med andre, der de skal oppleve mestring og tilhørighet i et miljø preget av omsorg, tillit og respekt. Aktiviteter og innhold i den enkelte SFO skal tilpasses barna ut fra deres alder, interesser og forutsetninger samtidig som medinnflytelse over egen fritid sikres.

Skolemåltid er et sentralt element i skolehverdagen og fremmer helse, trivsel og læring. Dette gjelder også for SFO. Derfor foreslår byrådet at alle SFO hver dag skal servere et enkelt og sunt smøremåltid for alle barna. Det å legge opp måltidet som en del av aktiviteten i SFO ved å få barna til å delta, lage til, dekke på bord, servere mat, rydde og vaske opp kan være med å skape en god ramme og aktivitet rundt smøremåltidet. Samtidig gir måltidene muligheter for pedagogisk aktivitet som kan styrke elevenes kompetanse om mat, nysgjerrighet rundt og interesse for mat, matlaging og matkultur.

Sammen med satsingsområdene vennskap, lek og læring vil byrådet opprettholde og videreutvikle lekemiljøet i SFO i kombinasjon med faste organiserte aktiviteter innen fysisk aktivitet, kunst – og kulturaktiviteter, digital kompetanse og måltider. Vår intensjon er å øke kvaliteten på SFO-tilbudet gjennom høyere kompetanse blant de ansatte, et bedre lekemiljø og at flere aktiviteter skal la seg realisere slik at vi bedre innfrir barnas forventninger og foreldrenes krav om et spennende og variert fritidstilbud med høy kvalitet.

Byrådet vil innføre en ny moderasjonsordning og iverksette pilotprosjekt med gratis kjernetid

To boliginnbrudd i helgen

Søndag kveld ble det meldt om et innbrudd i en villa på Hjellestad.

Bybanen stod i morgenrushet

Bybanen hadde tekniske problemer på Fantoft og Hop. Det er nå normal drift igjen.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten