fanaposten.no

Øyene i Nordåsvannet er intakte, mens på fastlandet er naturen stort sett nedbygget. Foto: Bjørn Moe, desember 2020

Debatt: Store naturverdier i Nordåsvannet

Nordåsvannet har fem kvadratkilometer overflate, to mil strandlinje og er omgitt av vei og bebyggelse på alle kanter. I vannet finnes intakte naturmiljøer med samlete verdier uten sidestykke i kommunen. Dette miljøet trues nå av mulige inngrep.

Meninger · Publisert 17:00, 21 feb 2021

Byrådet skal snart behandle forslaget om utbygging av et friluftsområde på Bønesholmen i Nordåsvannet. Den er en av seks øyer og holmer som samlet utgjør et arkipelag, som fremdeles er lite berørt av inngrep.

Som arealforvalter har Bergen historisk vært blant nasjonens verste i denne sammenhengen, så i dag finnes det nesten ikke urørte bynære naturområder tilbake. Verdien av de få gjenværende intakte miljøene blir dermed uendelig høy.

Kunnskapen om hva som finnes i Nordåsvannet er ufullstendig. Det viste Havforskningsinstituttet ved det gledelige, uventete funnet av gyteområde for kysttorsk der, og det samme gjorde vi da vi i fjor fant den sjeldne orkideen fuglereir på Marmorøyen. Funnet ble en spore til å gjøre systematiske registreringer av orkidefloraen og skogshistorien på øyen.

På østsiden var det marmorbrudd i drift fram til 1855, i dag et viktig kulturminne. Det vokser sjelden kalkfuruskog der, med forekomster av planter som er sjeldne i Bergen. I vest vokser det sammenhengende, inngrepsfri kystfuruskog med trær på mer enn 220 år. Vi fant sju orkidearter i ulike vekstmiljøer på øyen, noe som gjør den til en «hot spot» i kommunen.

Fikk du med deg denne? For å bygge gangvei og bro til Bønesholmen, vil kommunen spise av gårdsarealet til bonden Lars Takvam. Skjer det, tror han ikke det blir mulig å drive gården videre.

Sør i Nordåsvannet har Ormøyna isolert sett de største verneverdiene av øyene. Den har gammel skog med hekking av hønsehauk. Videre har øyen innslag av edelløvskog og rik sumpskog. Også her vokser det flere orkidearter, som er gode indikatorarter på naturtilstand.

Dersom kommunen iverksetter byggingen av bro fra fastlandet til Ormøyna, analogt til det som kan bli besluttet for Bønesholmen, så ødelegges edelløvskog og verdifull bløt sjøbunn i sundet der ærfugleflokker beiter. Det naturlige vernet av øyen forsvinner og med det også hønsehauken, som er en sky fugl.

Bønesholmen huser ikke sjeldne arter, men det står like vel mye på spill nå, fordi holmens verdi ligger i at den bidrar til Nordåsvannets naturmangfold og det sammenhengende miljøet der. Som Ormøyna er den nærmest inngrepsfri, slik at skogen og den øvrige vegetasjonen er intakt.

Det fører til at det finnes en rekke fuglearter der som hekker på bakken. Disse forsvinner dersom rotte, katt og rev kan gå tørrskodd dit over en ny bro. Videre hekker makrellterna på skjæret ved Bønesholmen, en sterkt truet rødlisteart. Interessant nok finnes en aktuell ny innbygger på holmen, slik en av oss forstod i fjor da et havørnpar testet reirtrær der.

Også Ulvøyna, Flatøyna og Ternholmen har sine verdier, men de beriker området kanskje først og fremst med sine bidrag til sammenhengende miljøer bundet sammen av sjøbunnen mellom dem, med den betydningen det har for fugler, planter og livet i sjøen. Hva geologien betyr for sjøbunnen er vanskeligere å påvise og kunnskapsgrunnlaget vedrørende sjøbunnen er ennå ufullstendig.

Les kronikken: Dette mener Senterpartiet om bro til Bønesholmen

Dersom det vedtas utbygging av en enkelt bro til Bønesholmen vil dette kunne bryte en barriere for godkjenning av flere utredete tiltak i Nordåsvannet. Dette kan være en anledning til å deponere enorme masseoverskudd man i dag ikke vet hvordan man skal håndtere.

Det er vanskelig å tenke seg at dumping av steinmasser for etablering av gangvei, broer, badeanlegg og kunstige øyer, slik kommunen har utviklet mulighetsplaner for, vil kunne gjennomføres uten at Nordåsvannet blir et stort anleggsområde. På samme måte som Storelungeren sitt vannspeil og Hordnesskogens myrflater i dag er forsvunnet under steinmasser, kan vi risikere at også Nordåsvannet blir nedbygget?

Vi er redd for at Byrådet kommer til å vedta inngrep på øyene som bryter de intakte naturmiljøene der. Med beliggenhet nær bebyggelsen og nær byen er øyene svært verdifulle.

Mer debatt: Ja til allmenn ferdsel i strandsonen

I vannet finnes intakte naturmiljøer med samlete verdier uten sidestykke

Måtte i retten etter å ha sprutet vann på vaktpersonell ved Haakonsvern

Tre menn i alderen 24 til 28 år møtte nylig i Bergen tingrett tiltalt for å ha hindret offentlige tjenestepersoner i å utføre jobben sin etter å ha...

Se lesernes bilder fra Sankthans

I kveld blir det båtkortesje med M/Y Faun på Fanafjorden. Vi i Fanaposten blir veldig glade for bilder fra både dette og andre sankthans-markeringer...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten