fanaposten.no

Debatt: Respektløst og misforstått om Råstølen

Disse boligene er det siste Råstølen trenger nå, skriver Mads Hjelmeland.

Meninger · Publisert 09:13, 25 jan 2021

Seksjonssjef Trond Stigen ved Etat for bolig og områdesatsing uttaler i Fanaposten at rusboligene som er foreslått etablert i Råstølen- området ikke vil ha noen innvirkning på miljøet i området. Dette er en frisk uttalelse all den tid konsekvensene for barn- og unge i området ikke er kartlagt i planarbeidet Trond Stigens etat formodentlig har utført.

Kommunen uttrykker selv en forventning om at beboerne i boliganlegget, samt eventuelt besøkende, vil søke mot Råstølen/ Bybanen og Bergen sentrum. Dette er i dag et kjerneområde for ferdsel for over tusen barn og unge i alderen 5- 18 år i forbindelse med skole- og fritidsaktiviteter.

Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) som er utført inkluderer ingen betraktninger rundt nåværende problemstillinger i ungdomsmiljøet på Råstølen, inklusive en dramatisk økning i ungdomskriminalitet relatert til tyveri, hærverk, vold og omsetning av narkotika. Overraskende er det også at nærheten til Bergens største barneskole, Søråshøgda, samt to større barnehager, ikke er en del av ROS-analysen. Ei heller er Rå ungdomsskole eller Nordahl Grieg Videregående skole vurdert inkludert, til tross for at en stor andel av beboerne i Råstølen- området tilhører nevnte skoler.

All erfaring viser at nyetablerte boligområder får utfordringer med ungdomskriminalitet, og Råstølen er et slikt område. Det har i de siste 15 årene blitt bygget et betydelig antall boliger på strekningen Nordås- Steinsviken, i stor grad bebodd av barnefamiler. De eldste barna nærmer seg nå ungdoms-og voksenalder og er i en sårbar og kritisk alder, og problemene vi har erfart er betydelige, og økende.

Trond Stigen uttaler videre at «rusavhengige bergensere er bergensere så god som noen...». Etter mitt syn fremstår dette som et forsøk på å skape et inntrykk av at negative naboer ikke ønsker å hjelpe mennesker i en sårbar posisjon. Dette er en lite konstruktiv fremstilling av realitetene. Planforslaget som fremsatt inkludererer et boliganlegg for rusmisbrukere med psykiatriske problemer (ROP). Dette er mennesker som i aller høyeste grad behøver hjelp og støtte, men som også utgjør en større risiko med tanke på utagering. Erfaringer fra andre kommuner tilsier at etablering av nettopp slike anlegg i etablerte boligfelt ikke fungerer, og Nasjonal Kompetansetjeneste for samtidig Rus Og Psykisk lidelse (NKROP) uttaler at «der det er aktiv rusing og stor sjanse for utagering, bør man ha boliger som ikke ligger midt i et boligområde».

Problemstillingen er derfor ikke, som Stigen forsøker å konstruere, at «nabolaget ikke vil hjelpe», men hvorvidt risikoene ved etablering av anlegget og dets beboere er neglisjerbare sammenlignet med de betydelige konsekvensene for nærmiljøet, og da spesifikt de mer enn tusen barn og unge i en sårbar alder.

LES OGSÅ: Bergen trenger spredt boligbygging for rusavhengige

At menneskene boliganlegget i Steinsvikkroken åpenbart trenger hjelp er hevet over enhver tvil, men den samme etaten som sto for en storstilt byutvikling i Fana/ Ytrebygda, herunder Råstølen- området, må kunne forventes å ha to tanker i hodet på samme tid og ikke krysskoble samfunnets mest sårbare, barn og unge, med rus og psykiatri.

I Norge, og formodentlig i Bergen, eksisterer retningslinjer og lover som skal styrke barn og unges interesser, da også i forbindelse med plan og bygg. Ved gjennomgangen av dokumentasjonen av planforslaget fremkommer ingen vurderinger av hvordan oppvekstmiljøet på Råstølen vil påvirkes av tiltaket som foreslått. Videre skal planprosessen organiseres slik at barn og unge kan medvirke, og omdisponering av friarealer skal erstattes.

Igjen må det påpekes at planforslaget i sin helhet er mangelfullt ettersom ingen medvirkning er tilrettelagt, og friarealet, i dag LNF- område, ikke erstattes.

Avslutningsvis; Trond Stigen sier «– For det føste vil jeg si at vi har respekt for de bekymringene som er i et nabolag. Den tar vi på alvor. Men min generelle erfaring er at denne frykten i veldig liten grad materialiserer seg i konkrete hendelser etter at et anlegg er etablert.».

Dersom denne uttalelsen er korrekt vil det være en rimelig forventning for nærmiljøet, og de mange tusen husstandene og barna som blir berørt, at planarbeidet utføres på en skikkelig måte, og at slike lettbeinte uttalelser kan dokumenteres i det endelige planforslaget. Det er på ingen måter tilfelle for planforslaget Stigen kommenterte.

Disse boligene er det siste Råstølen trenger nå.

Leder: Avlyst skolekamp

Torsdag la byrådet forslaget til ny skolebruksplan. Planen skisserer hva som skal skje med skolebygg i Bergen frem mot 2030, og frem mot april kan...

Bilverksted på Paradis blir boliger: Byrådet gir grønt lys for ny utbygging

Byrådet ga torsdag tommel opp for planen som innebærer blokk og rekkehus på tomten der Paradis Auto ligger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten