fanaposten.no

Debatt: Høyre ofrer partiprogrammet - for hva?

Hva er verdien av et partiprogram? Måles verdien i antall velgere, eller finner vi verdien i summen av enkeltsakene? Er det nok at partiprogrammet kan leses ut av et snitt av enkeltsakene? Eller skal vi forvente at partiprogram følges, rett og slett? spør advokat Randi Hansen Våge, som representerer Hopsgaarden AS i Østre Hopsvegen-saken.

Meninger · Publisert 15:35, 25 jan 2021

Høyres bystyregruppe har valgt en selsom inngang – (og utgang?) – i reguleringsplansaken for Østre Hopsvegen som skal behandles i bystyret 27. januar. Høyre går inn for å avvise planforslaget, til tross for at planen svarer 100 prosent på kommuneplanens bestilling til byens utbyggere om å fortette med kvalitet innenfor Byfortettingssonen.

Utbygger har jobbet med planen i tiltro til kommuneplan og fagetat. 10 boenheter er moderat, og planen gir mye tilbake til omgivelsene: En utsatt vegstrekning i Kloppedalsvegen utbedres, og ett mål med friområde reguleres til offentlig formål, som er første skritt for at Hop ungdomsskole skal kunne benytte det.

Kommuneplanen sier at det aktuelle areal er byfortettingssone. Høyre er vanligvis opptatt av næringslivets legitime krav på forutsigbarhet. Men nå går Høyre inn for at tomten ikke skal fortettes, men eksproprieres (tvangskjøpes) til uteareal for Hop ungdomsskole. Det synes ikke å plage Høyre at aktuell tomt er den aller dyreste, hvis man først skal ta en villatomt blant eiendommene som omkranser skolen. Dyrest fordi tomten ligger i byfortettingssone og fordi avvisning av reguleringsplanen kommer i 12. time.

LES OGSÅ:Kommunens etater uenige om Hop-blokker

Hvilket vektig politisk hensyn tilsier at partiet vil ofre forutsigbarheten i kommuneplanen for å kunne ekspropriere?

Gjennomgang av Høyres bystyreprogram viser at det ikke er noen vedtatt politikk for skoleareal. Men programmet har en tydelig politikk på byutviklingsfeltet. Høyre vil effektivisere saksbehandlingstiden i plan- og byggesaker, og gjøre det enklere å finne gode løsninger, og partiet vil utnytte tomtereserver i områder med god infrastruktur. Programmet sier at Høyre vil:

• Ha en positiv holdning til utvikling av Bergen, kommunen skal være imøtekommende til initiativ som gir vekst og utvikling i Bergen

• Høyres program tar til orde for framkommelighet på veiene for å bedre folkehelse og vil satse betydelig for at det skal bli tryggere å ferdes. Høyre vil

• Sikre gode og trygge skoleveier for alle barn

LES OGSÅ: Skolen trenger mer plass, men byrådet gir grønt lys for blokker på nabotomten

Høyres bystyregruppe har produsert en lang begrunnelse for å avvise reguleringsplanen. Høyre tar til orde for å sette av arealer til nødvendige samfunnsformål (skole) i fortettingsområdene. Det vil sannsynligvis alle partier i bystyret være enig i. Det er den konkrete begrunnelsen som er oppsiktsvekkende:

• Høyre vektlegger uttalelse fra Miljørettet Helsevern (MH), men overser at MH opererer med utdatert elevtallsprognose på 530 elever, ikke nyeste prognose på 430 elever.

• Høyre vektlegger at Hop oppveksttun har for lite uteareal, mens realiteten er at barnehagen har nok uteareal og at det er Hop ungdomsskole som har lite, på linje med en rekke andre skoler som bystyret i Bergen har godkjent det siste året: Holen skole (bystyresak 261/19), Kronstad oppveksttun (bystyresak 9/20) og Eidsvåg skole (bystyresak 158/20).

Vegstrekningen som utbygger påtar seg å utbedre er skolevei både for elever ved Paradis skole og Hop ungdomsskole. Hva med Høyres politikk om å sikre gode og trygge skoleveier for alle barn?

Men i begrunnelsen heter det at Høyre legger «vekt på innvendingene som er fremsatt i nabomerknadene, og ønsker å ta disse innvendingene til følge. Det vises til at dette vil ha stor betydning for naboer som må avgi eiendom for å oppfylle denne delen av planen».

Er det mulig å forstå Høyre på noen annen måte enn at partiet setter hageareal på villatomter foran egen politikk om å sikre trygge skoleveier?

Men hvorfor går en advokat til det skritt å argumentere offentlig for klientens sak? Advokater er opptatt av juss og grunnlovens krav om at vedtak skal ha hjemmel i lov. Dette kalles for legalitetsprinsippet. I forlengelsen av prinsippet gjelder en rekke krav som skal sikre at vedtak ikke rammes av vilkårlighet. Sakene skal opplyses, og vedtakene skal begrunnes slik at innholdet fremstår rimelig og forholdsmessig.

Utgangspunktet i denne saken er at reguleringsplanen er hjemlet i kommuneplanens byfortettingssone og derfor skal vedtas. Hvis planen likevel skal avvises, må det finnes en annen hjemmel og det kreves forholdsmessighet mellom mål og virkemiddel.

Det antatte behov for mer uteareal ved Hop skole er ikke tatt stilling til. Det er ikke opplagt når man ser på kommunens praksis i lignende saker, og det er ikke underbygget av de nyeste prognoser for elevtall.

Det er ikke gjort en prioritering mellom forskjellige skolers behov. Bystyresaken er en reguleringsplansak, ikke en skolesak. Saken er enda mindre en ekspropriasjonssak, men Høyres forslag går ut på at byrådet skal starte ekspropriasjon. For å kunne erverve ved tvang, er lovens vurderingstema at erverv må være «tvillaust» «til meir gagn enn skade» (Oreigningslova § 2).

I gagn/skade-vurderingen må sakens relevante fakta inngå:

Hop Ungdomsskole har godkjenning for 500 elever. Skolens elevtall er i dag på 391. Topp elevtall vil være 430 elever i toppåret 2023, og ikke 530 elever, som tidligere lagt til grunn. Denne tomten er langt fra eneste mulighet til å øke skolens areal. Ny prognose er kommet under arbeidet med ny skolebruksplan, og viser at Hop slett ikke er så verst stilt sett i forhold til andre skoler i Bergen. FAU meldte ikke inn behov for mer uteareal ved offentlig ettersyn, det gjorde heller ikke skolen v/rektor.

Ny forskning som Helsedirektoratet arbeider med, tilsier at arealbehovet ved Hop ungdomsskole er langt mer moderat enn tidligere antatt. Forskningen viser også at kvaliteten på arealene er like viktig som arealstørrelsen. Bergen kommunes praksis viser at bystyret godkjenner skoler med lavere arealtall enn på Hop. Og på Hop kan deler av dagens parkeringsplass umiddelbart gjøres om til kvalitativt uteareal. Sammen med friområdet i reguleringsplanen vil elevene da raskt kunne få et svært mye bedre uteareal, dersom reguleringsplanen vedtas.

Har da bystyret hjemmel til å kunne ekspropriere reguleringsarealet til skoleformål? Neppe.

Er det forholdsmessighet mellom målet om å sikre skolen, og virkemiddelet med å avvise planen? Nei, ikke når skolen har mange muligheter for arealutvidelse og planen er bestilt gjennom kommuneplanen.

Verdt å ofre partiprogrammet for?

LES TIDLIGERE SAKER:

• Utbygging kapper hagene til naboer

• Bilister velger fortauet for å komme frem

Tror vi vil fortsette å pusse opp

Frode Fjørstad er ny sjef for Obs Bygg Midtun. Han tror ikke vi er ferdige med å bruke penger hjemme når pandemien er over.

Leder: Muligheter i Fondveggen

Etter flere år i dvale er Skanska nå i gang med planlegging av et boligprosjekt i Fondveggen, fjellsiden som ligger bak parkeringshuset på Nesttun....

Politiet etter kaotisk natt: - Bekymret over lav terskel for vold

Politisjefen er bekymret etter en natt med slagsmål, manglende smittevern og salg av narkotika på russens tilstelninger.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten