fanaposten.no

Forsinkelser, konflikt og kostnadsoverskridelser preger utbyggingen av Hjellestadvegen. Foto: Terje Bringsvor Nilsen

Debatt: Hjellestadvegen - en skandale

Meninger · Publisert 09:06, 22 jun 2020

I mai 2017 ga ”Bergensprogrammet” berørte beboere melding om at arbeidet med ny gang og sykkelveg fra Blomsterdalen til Ådlandsbroen skulle starte opp 6. juni 2017. Strekningen var planlagt ferdigstilt i desember 2019. Det ville bli gitt fortløpende informasjon - heter det i informasjonen.

Vegen bekoste av det bompengefinansierte ”Bergensprogrammet” – nå ”Miljøløftet” - som bl.a. har som målsetting å fremme trafikksikkerhet og å hindre trafikkulykker.

Arbeidet med Reguleringsplanen for Hjellestadvegen startet opp i 2002. 12 år seinere - i 2014- vedtok Bystyret planen, og bestemte at utbyggingen skulle skje i to faser. Fase 1 gikk fra Blomsterdalen til Ådland Bro og fase 2 fra Ådland bro til Hjellestad kai. Mens oppstarten av fase 1 skjedde i 2017, er det i dag helt i det uvisse om eller når fase 2 blir bygget. Både Reguleringsplanen og trafikken kan derfor havarere på Ådlandsbroen.

Fase 1 er p.t. ikke ferdigstilt i henhold til plan. Arbeidet har tidvis stått stille i flere måneder og fremstår fortsatt å være på sparebluss. Pressen har dokumentert at det er konflikt mellom vegvesenet og utførende entrepenør, noe som må være hovedårsaken til den lave produktiviteten vi er vitne til. Den bebudete ”fortløpende” informasjon” har uteblitt og beboerne holdes i mørket.

Kostnadsoverskridelsene kan forventes å bli astronomiske. Ikke minst de gjentagne opp- og nedgravningene av det digre hullet ved «Kheopspyramiden» ved avkjøringen til Epelandsveien må koste en formue. Iflg pressen påstår entrepenøren at Vegvesenet har utført mangelfull bonitering som har resultert i at anbudsinnbydelsen har vært mangelfull. Et eventuelt tapt rettslig oppgjør for Vegvesenet vil alene medføre tilleggskostnad i den høye prisklasse. Hva ellers holde skjult av kostnader?

Bystyret valgte et av to alternativer for hele veiprosjektet - fram til Hjellestad kai til en totalpris på 298 millioner i 2014-kroner. Den kuriøse prosjektutviklingen vi er vitne til vil etter manges mening føre til at det opprinnelige totalbeløpet bare vil være tilstrekkelig til å dekke deler av den nåværende utbyggingsfasen. Dette er bompengemidler innbetalt av byens bilister.

Hvis historien hadde sluttet her, hadde prosjektet Hjellestadvegen, føyd seg inn i en rekke andre offentlige prosjekter hva angår dårlig planlegging og sløsing av midler – og sånn sett ikke påkalt spesiell interesse.

Det som imidlertid er langt verre, er at kostnadene blir brukt til å bygge en ny vei, der selve kjørebanen er smalere enn det kravene i vegnormalen forutsetter. Vegvesenets søkte om dispensasjon for å kunne redusere bredden. De beskriver veien som brukbar, men ikke fullgod. Kjørebanen er på 3 meter og smalere enn den tidligere veien var på flere steder. Når to busser som er 2,55 meter brede + sidespeil, skal møtes, er det ikke mye plass til overs. Vegbredden er 1 meter smalere enn reglene for trafikkmengden skulle tilsi – etter prognoser for 10 år siden. Et inntrykk av dette får man ved å se litt på den nye broen. Kjørebanen er faktisk smalere enn nåværende bro over Ådlandsstraumen.

Bystyret kan for øvrig ikke ha vært så opptatt av trafikksikkerhetsbestemmelser fordi vegen i fase 2 – mellom Ådland bro og Hjellestad kai - slik den vedtatt – krever flere dispensasjoner fra trafikksikkerhetsbestemmelsene; bl.a. er 3 svinger langt skarpere enn hva regelverket tillater.

Hele området fra Blomsterdalen til Ådland Bro fremtrer i dag som et anleggsområde som mest av alt kan ligne fremføring av en ny Europaveg. Mange vil derfor reagere på at resultatet blir en såpass smal veg. Når vegen nå blir rettet ut, tyder alt på at en slik veg vil føre til større fart og dermed bli mer trafikkfarlig enn i dag – helt i strid men forutsetningene for Bergensprogrammet.

Årsaken til at Hjellestadvegen bygges med avvik fra trafikksikkerhetsbestemmelsene er bl.a. at vegbanen sammen med en bred sykkelveg - forbi Kviturspollen ikke kunne bygges uten slike dispensasjoner. Dispensasjonene var så omfattende at de krevde godkjenning sentralt av Vegdirektoratet. I søknaden om dispensasjoner opplyste imidlertid ikke Vegvesenet i Bergen om at det forelå et alternativ til utbygging i strandsonen, nemlig tunnel ved Kviturspollen.

Hele vegstrekket fra Blomsterdalen til Hjellestad kai måtte etter regelverket bygges med samme vegbredde på hele vegen, og derfor fikk vegstykket forbi Kviturspollen konsekvenser for hele planen. Hadde politikerne valgt tunnel forbi Kviturspollen, hadde ikke dette problemet oppstått. Tunnelen var dimensjonert i overkant av hva trafikksikkerhetsbestemmelsene krever. (Over to meter bredere enn vegen som bygges nå.) Dertil ville nåværende veg oppfylt alle krav til sykkelveg. Politikerne ble advart av beboere som møtte opp i Bystyrets komité da planen ble behandlet.Noe øre for sine velgere hadde Bergenspolitikerne derimot ikke. De fremmøtte ble snarere arrogant brakt til taushet da en knapp taletid var utløpt. Det synes idag å være noe tragikomisk at vegen fram til Ådlandsbroen måtte bygges smale enn nødvendig pga en vanskelig vei rundt Kviturspollen, en parsell som sannsynligvis ikke blir realisert i overskuelig fremtid fordi Vestland fylke nå eier vegen som nå må konkurrere om midler i konkurranse med en rekke rasutsatte, farlige veger, med høy prioritering.

Et annet poeng er trafikksikkerheten under pågående anleggsarbeider. Det er strenge krav til veibelysning. Hele veibanen skal være opplyst. Nåværende belysning er utført på en slik måte at den er til direkte fare for veifarende. Man kan nærmest få mistanke om at dette ikke kan være utført av helt edruelige mennesker - og det føyer seg bare inn som et naturlig ledd i dette skandaleprosjektet. Når det offentlige bryter viktige trafikksikkerhetsbestemmelser – så får det ingen konsekvenser.

Hele området fra Blomsterdalen til Ådland Bro fremtrer i dag som et anleggsområde som mest av alt kan ligne fremføring av en ny Europaveg. Mange vil derfor reagere på at resultatet blir en såpass smal veg.

Tall fra NAV: – Bergen har fått 800 flere ledige på én måned

Arbeidsledigheten i Vestland fylke har økt med over 1.200 personer den siste måneden. Nå er 3,7 prosent arbeidsledige i fylket.

Fulle ungdommer stoppet biler ved Lagunen

På kort tid måtte politiet både sjekke opp i fyrverkeri inne i parkeringsanlegget og få vekk beruset ungdommer som sto i bilveien og stanset bilene...

Leder: Tungt å s(v)elge

En av årsakene til de store inngrepene er at vegvesenet har valgt den mest omfattende av to alternative løsninger

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten