fanaposten.no

Bybanedebatten: - Her er det mye som skurrer for en gammel trafikkplanlegger

Meninger · Publisert 06:34, 23 nov 2021

Bergen står overfor et massivt og irreversibelt inngrep i bykjernen dersom man velger å etablere en bybanelinje i dagens gatenett mellom Sverresborg og Kaigaten. De negative sidene ved dette er i påfallende liten grad belyst i utredningsmaterialet. I en 50 siders rapport finner jeg 6 linjer om barrierevirkning. Til gjengjeld er tunnelløsningen presentert som et eneste stort problemprosjekt, med få, om noen positive sider.

Her er det mye som skurrer for en gammel trafikkplanlegger. Jeg skal ikke påberope meg særskilt bybanekompetanse. Det er tross alt snart 50 år siden jeg entusiastisk var med på å planlegge det som kunne blitt den første lokalbanen i Bergen! Forøvrig har jeg jobbet med trafikk- og byplanlegging i størstedelen av mitt yrkesaktive liv, men her uttaler jeg meg først og fremst som interessert borger og bruker av byen.

Jeg registrerer at begrepet "fagfolkene" brukes i debatten som en slags garanti for at de vurderinger som er gjort og konklusjoner som er trukket, er udiskutable og er basert på noe høyttravende mystisk "fag" som folk flest ikke har forutsetninger for å forstå.

Når det gjelder effekten av en tospors bybane, med to-minutters frekvens begge veier, som skjærer seg tvers gjennom den mest sentrale og sårbare bykjerne, vil jeg hevde at vi er alle fagfolk. Det er vi bybrukere som må leve med denne kvernende trafikkmaskinen, frem og tilbake, nærmest døgnet rundt. En bybane kan være et effektivt reisemiddel, men fortrinnsvis på egen trasé. Barrierevirkningen i byens mest benyttede fotgjengerstrøk, støyen, buldringen fra hjulene, vibrasjonene, den visuelle forstyrrelsen og den samlede følelse av utrygghet og ubehag vil for svært mange føles som en belastning, en negativ faktor ved å ferdes til fots i byen. Ikke minst når man skal krysse gaten. Biltrafikk kan reguleres bort, det kan ikke bybanen.

Som nesten daglig bruker av Nesttun, erfarer jeg alt dette når bybanen passerer. Selv om farten er redusert til 15 km/t, gjør den mye av seg rent fysisk, virker nesten truende. Man trekker seg unna fortauskanten, holder det minste barnebarnet ekstra godt i hånden og er glad når den har passert.

Det vil neppe være forsvarlig å la en bybane kjøre særlig fortere gjennom byens gater enn den gjør gjennom Nesttun. Fra Sandbrugaten til Kaigaten er det ca 1,2 km. Det vil ta 5 min å tilbakelegge denne strekningen, pluss stopptid på holdeplassene. En ubehagelig kjørestrekning, med 5 nesten vinkelrette knekk. Dette vil være laange 5 min for daglig reisende fra Åsane med liten tid, kanskje ex-bilister og busspassasjerer vant med å feie gjennom Fløyfjelltunnelen. Neppe særlig kollektiv-motiverende

Og ennå har jeg ikke nevnt anleggsfasen, hvor store deler av sentrumsgatene vil bli gravd opp og fremkommeligheten håpløs - med ny krise for sentrumshandelen?

Og alt man oppnår er å få ett ekstra stoppested i sentrum.

Kan alt dette unngås? Svaret er JA, det er fullt mulig å etablere en bybanelinje i tunnel forbi sentrum med langt færre negative sider enn det som er beskrevet i den siste utredningen.

I bestillingen fra politikerne ba man om kun én tunnel-løsning og én dag-løsning. De innledende vurderinger og premisser for valg blir da helt sentrale. Bommer man i starten er løpet kjørt. Etter min mening er det nettopp det man her har gjort. Ikke nødvendigvis med vilje, men som engelskmennene sier: "you don't bite the hand that feeds you".

Man har valgt et konsept hvor tunnelen ligger nærmest mulig sentrum, og har derfor måtte legge den lavt for å få tilstrekkelig overdekning. Dermed får man problemet med grunnvannsenking og fare for bebyggelsen i det historiske Bergen/Bryggen. I tillegg har man foreslått en holdeplass i fjellet med utgang ved Mariakirken, selvsagt helt uakseptabelt for alle. Og er det nødvendig med en holdeplass så nær sentrum i et område som også i fremtiden vil være godt betjent av bussruter (Mulen, Formanns vei)? Ihvertfall ikke for å løse et viktig transportproblem, kfr de 50.000 som hver måned tar bybanen mellom Byparken og Nonneseter. Gåbyen Bergen?

I søndre ende av tunnelen har man valgt bort den tidligere anbefalte løsningen i Peter Motzfeldts gate, og presenterer en slags dagløsning rundt rådhuskvartalet, med to holdeplasser 150 m fra hverandre. Dette virker påklistret. Og dermed ligger også traséen så høyt at man må rive deler av Katedralskolen for å få tunnelpåhugg.

Det foreligger allerede en tunnelløsning utarbeidet av fagfolk for Bryggens Venner o.a, hvor det er vist at tunnel fra Peter Motzfeldts gate, beliggende lavt, er fullt mulig, og slik at man kan unngå inngrep i Katedralskolen. Tunneltraséen videre nordover kan ligge lenger inne i fjellet, og mye høyere enn den som er lagt fram i kommunens utredning. Slik reduseres grunnvannsproblematikken. Alternativt kan man basere seg på bruk av Havnesporet i omtrent samme høyde (ca kote +6), som foreslått av Charlotte Spurkeland, f.ø samme løsning som ble brukt i det gamle Lokalbaneprosjektet, den gang med stasjon i fjellet og fotgjengerutgang på Øvre Korskirkealmenning (kfr BT 24.03.72).

Det har vært hevdet at tunnelløsningen gir for lange gangavstander i sentrum. Det er selvsagt ikke mulig å konkurrere med en holdeplass som ligger i selve gatenettet, men fra holdeplass i Peter Motzfeldts gate er det bare 250 m til Sentrumsterminalen/Olav Kyrres gt, ca 3,5 minutters gange. Og gangavstanden fra en ev. holdeplass i fjell ovenfor Øvregt og ned til Torget er tilfeldigvis samme gangavstand som man vil få ved Haukeland sykehus fra holdeplass til sykehusets hovedadkomst. Der er det bra nok, det bør det også være i sentrum. Ved Haukeland spanderer man iflg BT opp mot en milliard på en underjordisk holdeplass i et område som i dag er betjent av 9 (!) busslinjer.

Og så skulle man ikke bruke de ressurser som er nødvendige for å få minst like gode løsninger i Bergen sentrum?

Jeg håper våre politikere tar seg den tid som er nødvendig for å få presentert og vurdert et realistisk og godt tunnelalternativ. Og at man ved sammenlikning av alternativer får seg forelagt en grundig gjennomgang også av de negative sidene ved en dagløsning.

Først da vil man ha grunnlag for å gjøre et reelt valg.

Vannlekkasje fra sprinkleranlegg på Kirkevoll skole: – Store vannskader

Et rør hoppet av fra sprinkleranlegget, og førte til store vannskader på Kirkevoll skole.

Fikk endelig oppfylt ønsket om butikk i Lagunen

Tirsdag åpnet Europris sin butikk nummer 272 i Norge, og den fjerde i Bergen sør. – Dette er fremtidens Europris-butikk, sier butikksjef Stian...

Fana IL har fått purring på gigantregning fra kommunen. De nekter stadig å betale.

– Kommunen har bedt oss om å prosjektere en hall. Så sender de oss en millionregning for jobben. Det er ikke til å tro, sier Hans R. Dankertsen,...

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten