fanaposten.no

– Tunnelløsning gjennom sentrum vil gi mulighet for høyere fart enn en dagløsning, skriver Eiler Macody Lund i debattinnlegget.

13 fordeler og ulemper med tunnel bak Bryggen

Meninger · Publisert 16:16, 12 nov 2021

Oppsummert kan en påvise følgende 13 fordeler med tunnelalternativet, opp mot alternativet over Torget og Bryggen:

1. Alternativet er trolig over en 100 års tidshorisont, konkurransedyktig på byggepris sammenlignet med dagalternativet over Torget og Bryggen.

2. Alternativet med dagløsning fra Kaigaten til Heggebakken gir små inngrep i de fredede og ømfintlige kulturlagene i «Middelalderbyen Bergen» og ligger i Riksantikvaren sin foretrukne trasé, se her også punkt 3 under.

3. Modifisert alternativ gir lite inngrep i privat eiendom, berører i liten grad private interesser og beslaglegger relativt lite overflateareal (cirka 6000 til 8000 m2 avhengig av løsning) i sentrum, og dette er svært lite sammenlignet med de framlagte dagalternativene.

I KU`en (fra 2014) er det som nevnt forutsatt at Bybanen (fra jernbanestasjonen) svinges inn mot et tunnelpåhugg i Peter Motzfeldts gate, gjennom sparebankbygget. Ved å velge en dagløsning i Kaigaten og Peter Motzfeldts gate om lag på dagens terrengnivå, unngås risiko for store inngrep i fredede kulturlag i rampe- og påhuggsområdet, samt store kostnader til påhugg og riving av sparebankbygget. En unngår også risiko for senkning av grunnvannstand/poretrykk i påhuggsområdet, hvor det finnes organiske kulturlag og andre setningsømfintlige fyll- og løsmasser. I tillegg unngås og store inngrep i Byparken og i Kaigaten,

4. Nye stopp i dagen i Nygaten og i fjell ved Vetrlidsallmenningen gir mulighet for å lage stopp med passeringsmuligheter, noe som er mye vanskeligere å få til ved dagløsningene i trange bygater. I Nygaten kan stopp samordnes med overgang til elektrisk drevet trolleybuss, noe som vil bedre dekningen mot sentrum og Haukeland/Årstad, særlig ved en utvidelse av trolleybussnettet i flere retninger og ved opprettelse av flere linjer.

5. Dagstrekningen mellom Kaigaten og Heggebakken vil gi moderate inngrep i trafikkbildet og trafikksikkerhetsutfordringene vil være håndterbare.

6. Tunnelløsning gjennom sentrum vil gi mulighet for høyere fart enn en dagløsning.

7. Løsningen påvirker ikke de gamle planene om en «Skansentunnel», (biltunnel fra Sandviken til Bygarasjen som muliggjør helt bil fri brygge) og er heller ikke til hinder for denne.

8. Hvis ønskelig, kan denne løsningen kombineres med P-anlegg i Fløyfjellet, særlig dersom P-husplanene for Sentrum Øst endres noe (vri anlegget cirka 90 grader, sørge for kjøretilkomst fra Fløyfjelltunnelen og bygge bybanestasjon i enden av anlegget). En kan oppnå betydelige synergieffekter og kostnadsreduksjoner for begge tiltakene ved endring av P- husutformingen og bygging av disse to parallelt. En kan da også få en god «Park and Ride»- løsning for Bybanen i sentrum, og reduserte driftsutgifter for begge tiltak. Dersom en får en optimal utforming og driving av bergrom for bybanestopp (og evt. P-hus i fjell), kan kostnadene for dette stoppet bli vesentlig lavere enn kr 500 mill.

9. Løsningen medfører liten risiko for skader og ulemper for infrastrukturen i sentrum og svært lite forstyrrende anleggsvirksomhet i sentrum (forutsatt at tunneldriving gjøres fra Koengen og at stein fraktes ut med lekter). Dette vil redusere kostnadene og ulempene for byens næringsliv og innbyggere betydelig. Det vil også gi betydelige besparelser i byggetid og kostnader for prosjektet.

10.Tunnel fra Sandviken til sentrum åpner som tidligere nevnt opp for at teknisk infrastruktur kan legges gjennom rømingsdelen av tunnelen, og således sørge for en god og enkel forbindelse mellom Nordre sentrum/Sandviken og midtre og søndre del av sentrum. I rømningstunnelen kan det også som tidligere nevnt etableres gang-/sykkelveg gjenom sentrum. Disse tiltakene kan også tenkes å kunne gi anleggsbidrag til bybaneprosjektet, dvs. reduserere kostnadene ved bygging av banen.

11. Risikoen for uventede kostnader og økt byggetid reduseres med denne løsningen, sett i forhold til dagløsningene

12. Løsningen vil kunne gi god trafikkregularitet, også ved store arrangementer i sentrum og ved ugunstige værforhold, særlig sammenlignet med dagalternativene.

13. Verdenskulturminnet Bryggen i Bergen og de andre kulturminnene/bygningene fra middelalderen i sentrum, vil ikke bli negativt berørt av tiltaket og tiltaket vil ikke være til hinder for at Vågsbunnen kan søke en tilsvarende verdensarvstatus. Løsningen vil ikke være til hinder for at det innføres trafikkreduserende tiltak på Bryggen og Torget, snarere tvert om. Løsningen kan også sammen med planlagt gateopprustning gjøre Vågsbunnen mer attraktiv.

Risikoen for uventede kostnader og økt byggetid reduseres med denne løsningen

Innbrudd på danseskole: – Utrolig trist noen tar utstyret vi er avhengig av

Meldt om innbrudd på Step In Dansestudio på Nesttun. – Ønsker tips.

Far og sønn duo dømte finale sammen: – Vi ble litt preget av øyeblikket

Bjarg IL var godt representert på dommer-siden under Norway-cup i år, med far og sønn duoen Cato (53) og Carsten(16) Lekven. De dømte nemlig J13...

Kun ett lag dro til Norway Cup

Fana reiste til Gøteborg, og de andre fra Bergen sør tok danskebåten til Hirtshals. Sædalen G16 satte seg på toget til Oslo.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten