fanaposten.no

PLANKART

Kartet viser søndre del av planområdet. Gult betyr byggeland, grønt er grøntstruktur, mens det røde feltet i sør er kirketomten.

Påpeker rasfare og trafikkfare i Sædalen

NVE og Statens vegvesen har begge levert innsigelse på den nye områdeplanen for Sædalen.

Nyheter · Publisert 08:14, 4 jan 2017

Den nye områdeplanen for Sædalen ble lagt ut på offentlig høring i sommer. Planen, som blant annet legger opp til ny kirke og fotballbane i området, fikk god mottakelse fra lag og foreninger i Sædalen da den kom.

Her er noen sentrale punkter i planen:

  • Den nye kirketomten blir plassert sør for Tjønna/Lonemyra.
  • Dagens fotballbane ved skolen utvides til full 11-bane.
  • Aktivitetspark og naturpark etableres langs Sandalselven.
  • Ca. 80-100 nye boliger, noe fortetting og økt utnyttelse i eksisterende områder.

Ikke vurdert skred godt nok

Planen skal legge opp til et «grønt» Sædalen med fokus på å ta vare på de naturverdiene som fortsatt var i området etter at det ble kraftig utbygd med boliger på 2000-tallet.

Men nå må kommunen i forhandlinger etter to innsigelser fra statlige myndigheter. Under høringsrunden har både Statens vegvesen og NVE fremmet innsigelser mot planen.

Noregs Vassdrags og energidirektorat (NVE) fremmer innsigelse fordi potensiell skredfare i planområdet ikke er utredet.

– Vi mener Bergen kommune må sørge for en mer systematisk kartlegging av skredfare i planområdet, og at alt areal som er skredutsatt må vise i plankartet som hensynssoner, skriver regiondirektør Brigt Samdal i brevet til kommunen.

Multiconsult har tidligere vurdert skredfare i området, og ifølge faresonekartene ligger både skolen, barnehagen og idrettsanlegget innenfor en såkalt aktsomhetssone for skred, skriver de. Aktuelle skredtyper er jord- og flomskred fra nord og vest, og snøskred fra vest og øst.

Innsigelsen betyr at kommunen må gjennomføre en faresonekartlegging i Sædalen. Dersom dette blir gjort, og konklusjonene innarbeidet i planen, faller innsigelsen bort.

For lite trafikksikkert

Statens vegvesen mener at planen ikke ivaretar trafikksikkerhet for syklister godt nok, og samtidig kommer i konflikt med kollektivtrafikken. Vegvesenet ber om at det blir bygget såkalt sykkelvei med fortau på én side av kjørebanen, istedet for en tosidig løsning med sykkelfelt.

– Den foreslåtte løsningen med sykkelfelt som systemvalg for sykkel langs Nye Sædalsvegen/Sandalsringen gir ikke en trafikksikker løsning på strekningen, skriver vegvesenet i et brev som ble oversendt kommunen i høst.

Kombinasjon av sykkelfelt og såkalt kantstopp for buss, innebærer at sykkelfeltene opphører forbi bussholdeplassene. I slike punkt oppstår det særlig fare for ulykker, konkluderer vegvesenet.

Under møter med kommunen uttalte vegvesenet at de var uenige med flere av valgene knyttet til kollektivtrafikk og sykkel.

– Planforslaget vi diskuterte hadde fjernet snuplassen for buss i Sædalen og lagt til grunn sykkelfelt som løsning for sykkeltransporten. Etter Statens vegvesen sin vurdering kom disse plangrepene i konflikt md hensynet til planlegging av bedre kollektivtilbud i Sædalen og trafikksikkerhet for syklende. Planforslaget som nå er på høring har ikke endret på disse punktene, skriver vegvesenet.

Det går frem av brevet at det har vært møter med kommunen og Skyss i løpet av høringsperioden. Statens vegvesen har bedt om at det blir laget en ny høringsrunde der den statlige etaten får mulighet til å komme med kommentarer på eventuelle nye forslag.

Målet i Nasjonal transportplan er at all vekst i trafikk skal taes med gange, sykkel og kollektiv, noe som krever gode løsninger for syklistene, minner vegvesenet om.

– Det er viktig å planlegge et tilbud til myke trafikanter og kollektivreisende med høy standard når det gjelder trafikksikkerhet, fremkommelighet og attraktivitet. Tilbud som blir opplevd som trafikksikre er en forutsetning for å nå målene om flere syklende og gående, skriver de.

Må bli enige

Innsigelsene betyr at kommunen nå må i forhandlinger for å komme videre med planarbeidet. Bergen kommune har deltatt i et forsøk med «samordning av statlige innsigelser til komminale arealplaner» som har mål om å forenkle den offentlige planleggingen.

Dette gir fylkesmannen mulighet til å avskjære innsigelser fra andre statlige organer, noe han ikke har gjort. Men også Fylkesmannen stiller seg kritisk til planen, blant annet fordi den nye kirken blir liggende i det som omtales som et viktig grøntdrag.

– Fylkesmannen finner det generelt uheldig at viktige grøntområder blir punktert og nedbygd. Det bør etter vårt syn vurderes om man kan finne plassering av et kirkebygg som ikke går på bekostning av blågrønne strukturer.

Dette er en pluss-artikel

Når vi lanserer vårt nye nettsted, vil alle pluss-artikler være tilgjengelig for alle de første ukene.

Sædalen-plan

Ny områdeplan for Sædalen kom i gang etter lokalt engasjement i nærområdet.

Sædalen er ett av de områdene i Bergen som har vært i sterkest vekst med hensyn på nye boliger de siste 10 årene, og mange av de nye innbyggerne er unge barnefamilier.

Det har de siste årene vært et sterkt engasjement i Sædalen for å bedre nærmiljøet og aktivitetstilbudene, samt sikre et godt oppvekstmiljø og skape attraktive steder å være.

Det er etablert flere interesseorganisasjoner og lokalmiljøet har vært initiativtaker, pådriver og deltaker i prosessene som har ledet fram til denne planen.

Første byggetrinn av Sædalen skole med flerbrukshall ble åpnet i 2010 og det er allerede kapasitetsproblemer i flerbrukshallen og på baneanlegget.

Områdereguleringsplanen for Sædalen ble lagt på høring i sommer.

Victoria Erdal Steinsland

Hipp, hipp hurra for Victoria som har bursdag i morgen 21. januar. Ønsker deg en kjempefin bursdagshelg. Masse bursdagsklemmer fra mormor og morfar.

Roy Ellingsen 40 år

Vi gratulerer Roy Ellingsen med 40 årsdagen 21. januar. Håper du får en fin feiring. Stor hilsen fra dine nye kolleger og venner i Fanaposten.

Adresse: Østre Nesttunveg 6, 5221 Nesttun.
Åpningstider: mandag – fredag 09.00-16.00.
Organisasjonsnummer: 939541489

Sentralbord: 55 11 80 10
Tips: tips@fanaposten.no


Ikke fått avis, eller henvendelser om abonnement?
Ring 23 33 91 58 eller send epost til fanaposten@mediaconnect.no

Fanaposten arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å ta kontakt med Pressens Faglige Utvalg (PFU), et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Fakturainformasjon:
Vi mottar kun elektroniske faktura (EHF eller pdf): regnskap@mbkonsern.no
Les mer om efaktura her.


Ansvarlig redaktør: Ståle Melhus, 982 17 445
Daglig leder: Kenneth Dahling, 952 24 714

© Fanaposten